استعلام مدارک صادره از نهمین کنفرانس

تمامی سازمان ها ،ادارات و افراد می توانند جهت استعلام گواهی های پذیرش مقاله صادر از دبیرخانه نهمین کنفرانس ملی ایده های نوین در فنی و مهندسی  ، شماره گواهی پذیرش مقاله یا تصویر گواهی پذیرش مقاله صادر شده را به ایمیل کنفرانس به ادرس :

ارسال نمایند و حداکثر تا دو روز کاری صحت گواهی پذیرش مقاله ( شامل شماره گواهی،عنوان مقاله و نام نویسندگان مقاله  مدنظر )را بصورت متن ساده دریافت نمایند.